Všeobecné podmienky

VŠEOBECENÉ PODMIENKY

(Účinne a platné pri prevádzkovaní internetovej stránky a poskytovaní služby)

 

Článok I.

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

 1. Internetová stránka www.vidimesa.sk  (ďalej len „stránka“) je verejná internetová stránka, ktorá svojím užívateľom poskytuje  služby rôzneho druhu, do popredia ktorých sa kladie získanie informácií o aktuálnom alebo budúcom dianí na území Slovenskej republiky. Službou sa pritom rozumie prístup na stránku prevádzkovanú prevádzkovateľom a využívanie súvisiacich služieb poskytovaných prostredníctvom tejto stránky (ďalej len "služba").

 2. Akýkoľvek materiál zo stránky môže byť používaný výhradne len pre osobné nekomerčné účely. V prípade  záujmu akýkoľvek materiál zo stránky použiť, je vopred potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.

 3. Všetky materiály uverejňované na stránke sú výhradne informatívneho charakteru. Prevádzkovateľ stránky neručí za obsah informácií na nej uverejnených. Nezodpovedajú za ich úplnosť, aktuálnosť a komerčnú využiteľnosť.

 4. Všetky ustanovenia uvedené v týchto všeobecných podmienkach sa spravujú príslušnými všeobecnými a záväznými právnymi predpismi, ktoré sú  platné a účinné na území Slovenskej republiky. Jedná sa najmä o ustanovenia paragrafu 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že používateľom sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.

 5. Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť pre každého používateľa od okamihu nadobudnutia statusu„užívateľ, používateľ“.  Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých z nich môžu byť nevhodné, neslušné, urážajúce. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto podmienkach, môže prevádzkovateľ webovej stránky poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch resp. o užívateľovi , vrátane jeho súkromných údajov oprávneným orgánom vo veci jednať.

 6. Dizajn, štruktúra, hlavné logostránky ako aj jej obsah, sú ako celok chránený autorskými právami,  preto akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie webovej stránky www.vidimesa.sk, rozmnožovanie materiálov na nej umiestnených pre iné ako súkromné účely je výslovne zakázané a môže byť občianskoprávne a/alebo  trestnoprávne postihnuteľné.

 7. Obsahom internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa používateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky alebo pri využívaní služby. Správca  vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť používateľ pri prezeraní internetovej stránky používať. Vždy keď sa v týchto podmienkach použije výraz obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto všeobecných podmienkach  ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu správcu nemá používateľ právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.

 8. Podujatie pridané používateľom sa automaticky vymaže z hlavnej stránky  po jeho  ukončení. Dané uplynulé podujatie však naďalej ostáva v profile/kalendári používateľa v zložke s názvom – „moje podujatia“, kde si ho môže v prípade záujmu dohľadať. V danej zložke má používateľ  možnosťsi  takéto už ukončené podujatie ponechať alebo odstrániť.

 

Článok II.

STATUS REGISTROVANÉHO ÚŽÍVATEĽA

 1. Okamihom odoslania registračného formulára, ktorý  obsahuje všetky povinné údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé, používateľ získava status registrovaného používateľa a  svoj používateľský kalendár.

 2. Vykonaním registrácie osoba nadobúda oproti ostatným neregistrovaným osobám viaceré výhody, ako napr. možnosť bezplatného pridávania podujatí rôznych kategórií, možnosť výberu podujatí do vlastného kalendára, možnosť nastavenia pripomienky o konaní alebo zmene podajatia, možnosť uloženia vyhľadávacieho filtra, možnosť kontaktovania organizátorov podujatí.  Registrácia je vykonávaná na základe dobrovoľnej vôle používateľa. Používateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytované na stránke sprístupnené tretím osobám (používateľom).

 3. Svojou registráciou používateľ správcovi poskytne údaje súkromného a osobného charakteru podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „osobné údaje“ a „zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom evidencie na dobu neurčitú, poskytovania služieb na stránke, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom stránky. Používateľ zároveň svojou registráciou súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje.

 4. Užívateľom pre účely týchto všeobecných podmienok je každá fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény www.vidimesa.sk alebo adresu niektorej zo subdomén domény uvedenej internetovej stránky a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky. Súkromnými údajmi používateľa sa rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané pričom IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

 5. Používateľský kalendár je pracovné prostredie používateľa, ktoré získal po vykonaní registrácie.

 6. Používateľ  svoj kalendár riadi, upravuje  prostredníctvom technického  zariadenia, ktoré nemusí byť v jeho vlastníctve.  Za technické zariadenie, ktoré využíva v súvislosti s prezeraním internetovej stránky alebo využitím služby je zodpovedný výlučne používateľ. Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone.

 

Článok III.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

 

 1. Používateľ je povinný pri registrácii uviesť všetky informácie pravdivé a správne. V prípade, ak používateľ v registračnom formulári uvedie nesprávne, nepresné alebo nepravdivé informácie a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie používateľa, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti alebo iných používateľov alebo tretích osôb, používateľ zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.

 2. V prípade zmeny akýchkoľvek údajov registrovaného používateľa, je tento používateľ povinný takéto údaje bezodkladne opraviť a to najneskôr do 15 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

 3. Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára má prevádzkovateľ právo potvrdiť registráciu používateľa odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na e-mailovú schránku používateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu používateľa. Prevádzkovateľ tak vykoná najmä, ale nie výlučne v prípade, že bude hroziť ujma na majetku alebo iných právach prevádzkovateľa, iných používateľov alebo tretích osôb.

 4. Používateľ si pri vytváraní používateľského účtu zvolí prístupové údaje – e-mail a heslo.

 5. Používateľský účet/kalendár je oprávnený používať len používateľ, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala prevádzkovateľovi riadne vyplnený registračný formulár.

 6. V prípade ak používateľ svoje osobné prihlasovacie údaje od svojho používateľského účtu/kalendára odovzdá tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti prevádzkovateľa následky za prípadné škody, ktoré mu alebo spoločnosti alebo inému používateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.

 7. Používateľ súhlasí s tým, že mu budú zasielané informačné a propagačné e-mailové správy, upozornenia v súvislosti so službami prevádzkovateľa.

 8. Používateľ si je vedomí toho, že za jeho príspevky zverejnené na stránke a aktivitu na nej nemá nárok na žiadnu autorskú a/alebo inú odmenu.

 9. Používateľ má právo svoj obsah používateľského účtu/kalendára archivovať na dátovom úložisku – kalendár určenom prevádzkovateľom po dobu určenú prevádzkovateľom. Obsah, najmä fotografie, je používateľ povinný na vlastné náklady vysporiadať tak, aby ho mal právo použiť pri využití služby.

 10. Registrovaný používateľ, ktorý chce na stránku www.vidimesa.sk pridať informácie o podujatí, avšak nie je jeho organizátorom, je povinný uviesť pravdivý kontakt na osobu, ktorá dané podujatie organizuje. Následne na to, ako registrovaný používateľ vyplní všetky potrebné informácie, ktoré zároveň potvrdí, bude automaticky organizátorovi podujatia zaslaný email s kontaktom na používateľa, ktorý tieto informácie na stránku pridal.

 11. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak dôjde k zmene všeobecných pravidiel,  platná a účinná je vždy ich posledná verzia. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb stránky po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, považuje sa to za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

 12. Registrovaný používateľ pri používaní svojho účtu  berie na vedomie, že pri využívaní služieb na stránke sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo dobrými mravmi.

Používateľ nesmie:

 • Pridávať obsah, ktorý je v rozpore so všeobecnými záväznými predpismi, zákonmi Slovenskej republiky a/alebo smernicami, zákonmi Európskej únie a dobrými mrvami;

 • Pridávať obsah, ktorý je nepravdivý, mylné informácie alebo obsah ktorý ma zámerne poškodiť prevádzkovateľa alebo jeho dobré meno;

 • Používať vulgarizmy, slová alebo slovné spojenia, znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore s dobrými mravmi a etikou spoločnosti;

 • Pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

 • Zámerne vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorou by poškodzoval ostatných používateľov;

 • Vykonávať úkony smerujúce k obmedzeniu alebo vypnutiu reklamných prostriedkov (bannery, odkazy, obrázky a pod.) nachádzajúcich sa na stránke;

 • Akoukoľvek  formou podnecovať nenávisť a/alebo boj na základe pohlavia, farby pleti, rasy, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine;

 • Propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

 • Akoukoľvek  formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľa, náboženskú skupinu;

 • Akoukoľvek formou poskytovať reklamu nesúvisiacou s obsahom stranky a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

 • Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o tretej osobe môžu spôsobiť inej osobe prospech

 • Propagovať násilie a/alebo násilnícke a/alebo teroristické skupiny;

 • Akoukoľvek  formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

 • Propagovať a/alebo podporovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

 • Akoukoľvek formou propagovať zbrane a strelivo;

 • Rozširovať obsah stránok prevádzkovateľa, meniť ho, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a prevádzkovateľom neexistuje dohoda;

 • Obchádzať vyššie uvedené zákazy.

 

Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne súhlasí s tým, že nebude používať služby na stránke na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrými mravmi.

 

Článok IV.

STRATA STATUSU REGISTROVANÉNHO POUŽÍVATEĽA

 1. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa a to bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

 2. Dňom zrušenia registrácie osoba stráca status registrovaného užívateľa/ používateľa, čím zároveň svoj súhlas na spracovanie osobných údajov správcovi ruší, odvoláva.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo po zrušení registrácie používateľa  udržať na stránke po neobmedzene dlhú dobu IP adresu počítača a časy prístupov používateľa.

 4. Po zrušení registrácie používateľa sa všetky nímzadané príspevkyautomaticky vymažú.

 

Článok V.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 

 1. Prostredníctvom stránky prevádzkovateľ poskytuje používateľom bezodplatnú službu. Prevádzkovateľ sa snaží vytvárať používateľom vhodné podmienky na využívanie služieb a to tak, že sa zaväzuje postupovať s náležitou starostlivosťou o funkčnosť stránky, pričom však neposkytuje používateľom záruku jej nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia stránky.

 2. Prevádzkovateľ:

  • nezodpovedá za obsah príspevkov a za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi;
  • nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránke, poškodením uložených informácií, útokom na internetový server a skutočností spôsobených v dôsledku vis maior;
  • nezodpovedá aj za také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu prevádzkovateľa a ktoré prevádzkovateľovi zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplne plnenie povinnosti vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Takýmito udalosťami môžu napr. byť - živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa a pod. Za rovnaké právne následky sa považuje aj zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvnia plynulé pokračovania právnych vzťahov,ktoré sú regulované týmito všeobecnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva;
  • nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na stránke okrem povinností uvedených v týchto všeobecných podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.
 3. Prevádzkovateľ disponuje týmito právami:
  • Kedykoľvek zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi a to aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo bez uvedenia dôvodu a/alebo najmä v prípade, že prevádzkovateľ zistí, že používateľ:

   • porušuje tieto všeobecné podmienky;

   • porušuje zákony a právne normy Slovenskej republiky a Európskej únie a dobré mravy;

   • na úložisko dát určené prevádzkovateľom ukladá dáta, ktoré zasahujú do práv prevádzkovateľa, iných používateľov alebo tretích osôb.

  • Kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných služieb na stránke na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.

  • Kedykoľvek odstaviť stránku, a to aj bez predchádzajúcich upozornení. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinnosti používateľa uvedených v týchto všeobecných podmienkach a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

  • Doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné pravidlá pokiaľ to bude vyžadovať ochrana oprávnených záujmov alebo práv prevádzkovateľa, používateľov alebo tretích osôb. Rovnako ma právo zmeniť tieto všeobecné pravidlá, aj pokiaľ budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa.

  • V súvislosti s pokrokom doby, rôznymi technológiami a službami môže meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb a to aj bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

  • Má právo využívať sociálne siete, ktoré mu môžu dopomôcť spropagovaťstránku alebo zlepšiť sprístupňovanie svojich služieb.

 4. Prevádzkovateľ je povinný a používateľ si je vedomý, a súhlasí s tým, že ak sa na prevádzkovateľa obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho, trestného alebo iného konania, prevádzkovateľ je povinný poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii na poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinnosti prevádzkovateľa podľa týchto všeobecných podmienok.

 

Článok VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom stránky www.vidimesa.sk.

Ako ste spokojný s našou stránkou?